logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Günlük yaşantıda herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış dil türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Konuşma dili
Soru Açıklaması
2.
 Belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizgelenerek kullanılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Dil
Soru Açıklaması
3.
Yasa diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Yasa dilinin sadece hukukçuların anlayacağı yalınlıkta olması yeterlidir.
Soru Açıklaması
4.
Hukuk diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Hukuk dili genel dilden mutlak sınırlarla ayrılır.
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tek düzelik
Soru Açıklaması
6.
Çekişmesiz yargıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" Görevli mahkeme, aksine bir hüküm bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.
Soru Açıklaması
7.
H.M.K. md.127 hükmü uyarınca davaya cevap süresi kural olarak kaç haftadır? 
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi özel mahkemelerden biri değildir
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri değildir
Doğru Cevap: "D" Ad ve soyadı yazıldıktan sonra imzaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir
Doğru Cevap: "B" Tarafların nüfus kaydı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2014 - BAHAR ARA)
11.
 Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak duruşma tutanağına yazılması gereken hususlardan biri değildir
Doğru Cevap: "D" Tarafların açık adresleri
Soru Açıklaması
12.
Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Dosya planı
Soru Açıklaması
13.
 Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu gösteren veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İlgi
Soru Açıklaması
14.
 Yazının gizlilik derecesi içermesi halinde, bu durum belge üzerine aşağıdaki şekillerden hangisi ile belirtilir? 
Doğru Cevap: "E" Belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak
Soru Açıklaması
15.
 Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemleri duyuran, tarafları duruşma gününden haberdar eden mahkeme kararına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Tensip zaptı
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi nihai kararlardan biri değildir
Doğru Cevap: "E" Adli yardım talebinin kabulü
Soru Açıklaması
17.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki kararlardan hangisi hüküm değildir
Doğru Cevap: "D" Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru Açıklaması
18.
Sadece hüküm özetinin tutanağa yazılarak kararın tefhim edildiği zorunlu hallerde gerekçeli kararın ne kadar süre içinde yazılması gerekir? 
Doğru Cevap: "D" 1 ay
Soru Açıklaması
19.
 Ceza davasında son kararda Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yazılır? 
Doğru Cevap: "A" Son kararı veren hâkimlerin ad soyadları ile sicil numaraları
Soru Açıklaması
20.
Islah isteminin kabulüne ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Ara karar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İLETİŞİM BİLGİSİ - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS