logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / ARA SINAV)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak;  yapılan sınavlardan daha sonraları muhasebe mevzuatları ile program yazılımlarında çeşitli değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Boş arsa ve arazi dahil maddi duran varlıkların tamamı için aşınma ve yıpranma paylarının ekonomik ömrü içinde hesaplanıp, amortisman gideri olarak kaydedilmesi
Soru Açıklaması
2.
Şerefiye hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şerefiye, kiralanacak bir duran varlık için, duran varlığı devreden mevcut kiracıya ödenen bir bedeldir.
Soru Açıklaması
3.
Vadesi bir yıldan az olup iskontolu olarak halka arz edilen finansman bonolarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çıkarılmış Bono ve Senetler
Soru Açıklaması
4.
İşletmeye para girişi sağlayan ve geri ödenmeleri de nakitle yapılacak olan işletme dışından sağlanan borçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mali borçlar
Soru Açıklaması
5.
Kredili alman mal ve hizmetler nedeniyle satıcılara olan senetsiz borçlar aşağıdaki hesaplardan hangisine nasıl kaydedilir?
Doğru Cevap: "B" Satıcılar hesabının alacağına
Soru Açıklaması
6.
Anonim şirketlerin sermaye tutarının hisse sayısına bölünmesi ile bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Nominal değer
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin elinde bulunan, X. AŞ. toplam sermayesinin %60'ını oluşturan ve 500.000.- TL toplam alış değeri bulunan hisse senetlerinin, dönem sonunda borsadaki değerinin 450.000.- TL olduğu saptanmıştır.

İşletme değer azalışı için karşılık ayırdığında alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
Soru Açıklaması
8.
Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Keşideci
Soru Açıklaması
9.


Dönem sonu itibarıyla Banka Kredileri Hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Banka Kredileri Hesabı 200.000.- TL alacak kalanı vermiştir ve bu tutar işletmenin ertesi dönem ödemesi gereken kredi borcudur.
Soru Açıklaması
10.
Amortismanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yıllık amortisman giderlerinin ödemesi aynı yıl içinde yapılır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / ARA SINAV)
11.
Devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim kurulu kararlarını basına açıklama hakkı
Soru Açıklaması
13.
Bir işletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Doğru Cevap: "B" Bağlı ortaklıklar
Soru Açıklaması
14.
İşletme, 17 mart 2017 tarihinde "B" bankasından 250.000.- TL. limitli borçlu cari hesap şeklinde (açık kredi) kredi sağlamış ve aynı gün bu hesaptan 240.000.- TL. çekmiştir.

Bu bilgilere göre 17 mart 2017 tarihinde işletmenin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
15.
İşletme, 10 ocak 2017 tarihinde "Z" İşletmesinden peşin fiyatı 50.000.- TL. olan malı satın almak için 3 ay vadeli, 55.000.- TL nominal değerli bir senet düzenleyip vermiştir. Alış işlemine ilişkin KDV oranı % 10 olup KDV bedeli nakden ödenmiştir. İşleme ilişkin alış kaydı aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Bu bilgilere göre alış kaydında yanlış kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hesaplanan KDV Hesabı
Soru Açıklaması
16.
İşletme, 23 temmuz 2017 tarihinde "B" işletmesinden kredili olarak $ 100.000'lık mal satın almıştır. İşlem tarihindeki döviz kuru 1 $ = 2,15 TL'dir. (KDV dikkate alınmamıştır.)

 

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlardan doğan borçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ticari borç
Soru Açıklaması
18.
İşletme kiralayarak kullandığı bir duran varlık için, varlığın değerini, ömrünü, verimini artıran nitelikte bir harcama yaptığında, bunu aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder?
Doğru Cevap: "C" Özel Maliyet Hesabına
Soru Açıklaması
19.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, duran varlıkların edinme maliyetlerine, aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez?
Doğru Cevap: "A" Borçlanma maliyeti
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında “kısa vadeli mali borçların” izlenmesi için kullanılan hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çıkarılmış Tahviller Hesabı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BÜRO TEKNOLOJİLERİ - 2. SINIF – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2016- GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS