logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesidir.
Soru Açıklaması
2.
 İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak
Soru Açıklaması
3.
Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar? 
Doğru Cevap: "C" Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
Soru Açıklaması
4.
Tüketicilerin işletmenin ürettiği ürün veya hizmeti satın alarak sahipliğini elde etmiş olması işletmelerin sağlamış olduğu faydalardan hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Mülkiyet Faydası
Soru Açıklaması
5.
 İşletmenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerin faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kurumun itibarını yönetme
Soru Açıklaması
6.
 İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ekonomik çevre
Soru Açıklaması
7.
 Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Sistem
Soru Açıklaması
8.
 Sektör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Benzer sosyokültürel kökene sahip işletmelerden oluşur.
Soru Açıklaması
9.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir? 
Doğru Cevap: "D" Sosyokültürel çevre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Rekabet
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2015 - GÜZ ARA)
11.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haklar Yaklaşımı
Soru Açıklaması
12.
 İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" ISO 14000
Soru Açıklaması
13.
 İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Faydacılık Yaklaşımı
Soru Açıklaması
14.
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Etik ikilem
Soru Açıklaması
15.
 Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar vermeksizin bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Sürdürülebilir kalkınma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Bürokrasinin azalması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İşletmelerin büyümesinin bürokrasiyi azaltması
Soru Açıklaması
18.
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Satın alma karteli
Soru Açıklaması
19.
 Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Girişimci
Soru Açıklaması
20.
Kuruluş aşamasında en önemli ve en kapsamlı çalışma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Fizibilite çalışması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF – ADALET - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS