logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandıkları sermaye çeşitlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Basit Sermaye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Riskin artması
Soru Açıklaması
3.
İşletmenin kâr amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Özel sektör işletmelerinin temel ve en öncelikli ihtiyacıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik amacı kapsamında ele alınabilecek politikalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını göz ardı etmek
Soru Açıklaması
5.
İnsan ihtiyaçlarını giderecek, insanların sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İşletme
Soru Açıklaması
6.
İşletmeleri sosyal sorumlu davranmaya iten çıkar grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Baskı grupları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin temel görevi işletmecilik süreçleri için ihtiyaç duyulan girdileri sağlamaktır? 
Doğru Cevap: "C" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
8.
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İşletme içinde paylaşılan değer ve normlardır.
Soru Açıklaması
9.
Küreselleşme sürecini hızlandıran gelişmelerden hangisi sosyokültürel çevre bağlamında değerlendirilmez? 
Doğru Cevap: "E" Yolculuk sürelerinin kısalması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar? 
Doğru Cevap: "D" Teknoloji
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Değerler hangi tür koşullarda etik karar almaya etki ederler? 
Doğru Cevap: "E" Hiçbir belirgin kuralın olmadığı koşullarda
Soru Açıklaması
12.
Adalet kuramı yaklaşımları arasında, bir kararla ilgili olarak, tüm kişilere aynı şekilde davranılması, keyfiyete göre farklı davranılmaması gerektiğini savunan adalet kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Dağıtım adaleti kuramı yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
 İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, iş etiğine deneysel/görgül ampirik (ne) ve normatif (ne olmalı) yaklaşımlarının birleştirilmesini öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Yönetsel sorumluluklar
Soru Açıklaması
15.
Kurumların, içinde yaşadıkları toplumun, çalışanlarının ve onların ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltirken, aynı zamanda ekonomik gelişmeye de katkı sağlaması kavramı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Sosyal sorumluluk
Soru Açıklaması
16.
Bir işletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak işletmenin yönetimini ele geçirdiği birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Holding
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmelerin büyümesinin bürokrasiyi azaltması
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin kurulacağı yerin satın alınması, işletmenin inşaat, elektrik, su gibi tesisatlarının döşenmesi, üretim için gerekli donanım ve makinaların satın alınması gibi unsurlar projenin hangi aşamasında gerçekleştirilir? 
Doğru Cevap: "B" Projenin uygulanması
Soru Açıklaması
19.
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Satın alma karteli
Soru Açıklaması
20.
İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcama aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Yatırım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İLETİŞİM BİLGİSİ - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS