logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 Ahlâki yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öznelcilik
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi genel ahlâki değer yargısına örnek teşkil etmez? 
Doğru Cevap: "C" Demokrasi, en iyi yönetim şeklidir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biri değildir
Doğru Cevap: "D" Sonuççuluk
Soru Açıklaması
4.
Bir ahlâk sisteminin bazı temel apaçık hakikatlerle gerekçelendirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Temelcilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde en sık karşılaşılan ahlâka aykırı davranışlardan biri değildir
Doğru Cevap: "D" Hürriyeti tahdit
Soru Açıklaması
6.
 Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kamu görevlilerinin motivasyonunu düşürür.
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanma hakkının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kararların gerekçesiz oluşu
Soru Açıklaması
8.
 Susma hakkı aşağıdakilerden hangisinin unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mahkemede yargılanma hakkının unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "A" Yasayla kurulmuş mahkeme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki durumlardan hangisi aleniyet ilkesinin sınırlandırılmasını gerektirmez? 
Doğru Cevap: "E" Sanık vekilin istemesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kayda ve şarta bağlanmamak anlamındadır? 
Doğru Cevap: "C" Mutlaklık
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi ihlalin olup olmadığına ilişkin kararının bildirildiği kişilerden biri değildir
Doğru Cevap: "E" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
13.
İhlal başvurusunun şekliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" Dilekçe ile başvurulacaksa noterden onaylatılması gerekir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kanun’da sayılan etik ilkelerinden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Vicdan ilkesi
Soru Açıklaması
15.
Denetim sonunda verilen kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
Doğru Cevap: "B" Başbakanlık makamına bildirilir.
Soru Açıklaması
16.
 Hakkında etikle ilgili ihlal olunca kurula başvurulacak Başbakanlık ve bakanlıklardaki kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "E" Teftiş Kurulu Başkanı
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi çıkar çatışması durumundaki davranış ilkelerinden biri değildir
Doğru Cevap: "D" Görevleri menfaat sağlama için kullanmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre hediye alma yasağı kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "B" Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya
Soru Açıklaması
19.
 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik’e göre denetim görevlilerinin görevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Çalışmalarını keyfilik duygusu içinde yürütür.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre hediye alma yasağı kapsamı dışındadır? 
Doğru Cevap: "A" Herkese açık konferansta verilen hatıra niteliğinde hediyeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  PORTFÖY YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS