2018-2019 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı

Soru 1- Avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik toplumlara dönüşmesi sırasında dört aşamadan söz etmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisinde yerleşik topluma geçişin aşaması ve açıklaması birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Endüstri devriminin yarattığı kesintisiz ve hızlı gelişim sürecinin 1. Dünya Savaşı'yla birlikte son bulmasının ardından yaşanan durgunluğun aşıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait ölçütlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Kent merkezlerinin kalabalıklaşması ve yaşam alanları için yetersiz kalmasıyla, zaman içinde artan yöre kentlerin kırsal alanlarla birleşmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Planların iç tutarlığı ilkesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmektedir?

Correct! Wrong!

Soru 6- I. Her ölçekteki plan kendisine göre üst ölçekli olan plan ile tutarlı olması II. Söz konusu kullanımların ayrıldıkları yerlere uygun olması III. Üst ölçekli plan alt ölçekte yer alan tüm detayları içermeli Yukarıdakilerden hangileri kent planlama kararları verilirken birbirlerini desteklemesi ve birbirleriyle karşılıklı besleme ilişkisi içinde olması gereken ölçütlerdir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kentsel planlama ve tasarımın konuları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi üst ölçekli plan türleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 9- Uygulama imar planlarının ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Şehircilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 11- I. imar uygulaması imar programı kavramı ile yakından ilişkilidir. II. Belediyeler imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. III. imar programları, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. IV. imar Yasasında Belediye imar programını yapmazsa bunun müeyyidesinin ne olacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. İmar programı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 12- Kendisine başvuruda bulunan ve gerekli olanaklara sahip olmayan yerel yönetimlerin kent planlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdaki gösterimlerden hangisi Nazım İmar Planı Gösterimler, 2017’ye göre doğal afetler açısından riskli alanı ifade eder?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdaki planların hangisinde afet riskli alanların gösteriminde sınır belirtilir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi mekânsal analizi diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın konusu ve amacı ile ilişkili olarak anketler, saha çalışmaları, deneyler, gözlemler ve ölçümler yoluyla elde edilen değerler bütünüdür?

Correct! Wrong!

Soru 17- I. iki boyutlu durağan gösterimle sınırlı olması II. Değişken ölçekle gösterilmesi III. Sürekli güncel tutulabilmesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri görsel basılı haritaların dezavantajlarıdır?

Correct! Wrong!

Soru 18- Belirli bir tasarının (proje) gerçekleştirilmesiyle ilgili düzenlemelere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- I. Mekânsal planlama, üç planlama düzeyi ile tanımlanır. II. Planlama düzeylerinden birisi; mahalle, komşuluk birimi, topluluk mekânı planlamalarıdır. III. Planlama düzeylerinden birisi; kent ve ana kent (metropoliten) planlamasıdır. Mekânsal planlama düzeyi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri Blumenfeld’e göre doğrudur?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2017-2018 - Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir