2018-2019 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Final Sınavı

Soru 1- I. Başlangıcı, Rönesans (15-16. yy) ve Barok (17-18. yy) dönemlerine dayanır. I. Endüstri devrimi öncesinde pusula, barut ve matbaanın keşfi kentlerin dönüşümünde büyük rol oynamıştır. II. Endüstri devrimi ile kentsel alandan kırsal alana göç başlamış, kentsel alan değer kaybetmiştir. Endüstri devrimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 2- Avrupa’da, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda aşağıdakilerden hangisinin etkisi ile hızla büyüyen kentsel yerleşimlerde ortaya çıkan sorunlar yeni planlama çalışmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi insan yerleşimlerinin zaman içerisinde afet tehlikelerine daha açık hale gelmesinin doğrudan nedenlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Haritalara; istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi daha çok afet sonrası eylemlere ağırlık veren geleneksel planlardan farklı olan, özel bilgi ve uzmanlık isteyen planlama türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Kopenhag metropoliten alanında 1960'lı yıllardan başlayarak toplu taşın sistemleri ile güçlendirilmiş koridorlar ve kanallar üzerinde kentsel gelişme yönlendirilmeye çalışılmıştır. Şehircilik yazınında ________ olarak bilinen bu gelişme biçiminde koridorlar/kanallar aynı zamanda merkezler ve alt merkezler kademelenmesini de içermektedir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 8- Olası zarar ve kayıpları en aza indirmek için belirsizlikleri yönetmeyi sistematik hale getiren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Plan kararlarıyla yönlendirilen, var olan ya da yeni yapılacak binalara ve bu binaların kendi arasındaki ilişkilere ilişkin olarak geliştirilen kararlar sonucunda ortaya çıkan bina yapım sürecine ________ adı verilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 10- Afet riski taşıyan alanlar hem üst hem de alt ölçek planlarda çeşitli biçimlerde ifade edilir ve buralara özel müdahale biçimleri ve kararlar plan notlarında belirtilerek plan paftalarına da işlenir. Nazım imar planı gösterimleri 2017’ye göre, aşağıdaki özel gösterim hangi tür riskli alana karşılık gelir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de konu ve ölçeklerine göre planlama türlerinin tanımlandığı 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 12- Sürdürülebilirlik kavramı, tanımı ve içeriği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Günümüzde içişleri Bakanlığı'na bağlı olan Afet ve Acil Durum Başkanlığı ; Afet işleri Genel Müdürlüğü, ________ ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak tek bir çatı altında biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir yapılanmadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 14- Kent olmayan yerleşim yerlerinin kent olarak tanımlanabilecek yerleşim yerleri durumuna gelmeleri sürecine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Yineleme periyodu 50 yıl olan taşkının 500 yıl olan taşkından farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Cumhuriyet öncesi dönem değerlendirildiğinde, ülkenin kentlerinin farklı afetlerden etkilendiği, ancak başta İstanbul olmak üzere kentsel alanlarda en etkili ve hasar verici afetlerin ________ olduğu görülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

Correct! Wrong!

Soru 17- 21. yüzyıl kentleri, karşı karşıya oldukları belirsizlik hali ve beklenmedik boyutlardaki tehlikeler nedeniyle aşağıdaki kavramsallaştırmalardan hangisiyle nitelendirilebilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Kentsel alanların çevrelerindeki kırsal alanlardan 5 ila 6°C kadar daha sıcak olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi su kıtlığı senaryolarında belirtilen en riskli bölgelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdaki kent kategorilerinden hangisi, tehlike ve risk olgusunun özel bir boyutuna odaklanmak yerine, risk olgusuyla ilişkili olan belirsizliklere ve beklenmedik durumlara vurgu yapmaktadır?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir