2018-2019 – Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri – Final (Ünite 7-8) Sınavı

Soru 1- “Daha önce bir bombalanma olayını yaşamış bir kişi, bir balonun sesine, telefon çalmasına sanki bomba patlıyormuş gibi tepki gösterebilir.” şeklinde örneklendirilen travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinden hangisine aittir?

1 numaralı soru için açıklama: Aşırı uyarılmış kişiler, uykuya dalma ve sürdürmede güçlük çekebilir, uykudan sıçrayarak uyanabilirler. Farkında olarak ya da olmadan tehlikelere karşı alarm halindedirler. Travmatik olayı hatırlatan herhangi bir hatırlatıcı karşısında irkilme, sıçrama, kaçma gibi ani hareketler gelişebilir, çabuk öfkelenip parlayabilirler. Örneğin daha önce bir bombalanma olayını yaşamış bir kişi, bir balonun sesine, telefon çalmasına sanki bomba patlıyormuş gibi tepki gösterebilir
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 2- Afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan psiko-sosyal müdahale yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

2 numaralı soru için açıklama: Psikolojik ilkyardım afetin hemen ardındaki süreçte başlayan ihtiyaç ve kaynak analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal müdahale yöntemidir. PİY profesyonel bir terapi veya danışmanlık yaklaşımı olmadığı gibi, profesyonel olmayan kişiler tarafından da öncesinde eğitim almaları halinde uygulanabilir olması bakımından son derece pratik bir yöntemdir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğunu (TSSB) etkileyen faktörlerden “travma öncesi etkenler” grubunda yer almaktadır?

3 numaralı soru için açıklama: Cinsiyet TSSB nin ortaya çıkmasını, kronikleşmesini etkileyen travma öncesi etkenler grubundadır.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi PsySTART modeline göre yüksek risk grubunda değerlendirilmektedir?

4 numaralı soru için açıklama: Kişinin kendisi ve çevresindekilere zarar verme riski varsa hiç zaman kaybetmeden acil servislere ve ruh sağlığı uzmanlarına sevk edilmesi gereken yüksek risk grubu söz konusudur.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 5- Müdahalelerde politik, etnik vb. bir ayrım gözetmemek hangi psiko-sosyal müdahale temel prensibi ile değerlendirilmektedir?

5 numaralı soru için açıklama: Bu kavram insan haklarına saygı duyma prensibi ile değerlendirilmektedir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veye iyileşmesini etkileyen faktörlerden biridir?

6 numaralı soru için açıklama : TSSB’nin ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen faktörler ise 3 grup altında değerlendirilmektedir: 1. Kişilik özellikleri, geçmiş travmatik yaşantılar, cinsiyet, yaş vb. gibi travma öncesi etkenler, 2. Acil durum ve afetin türü, şiddeti, maruz kalma süresi, kayıplar vb. gibi olaya bağlı etkenler, 3. Travmatik yaşantı sonrasında kişinin başa çıkma stratejileri, çevresel faktörler ve sosyal destek vb. gibi travma sonrası etkenler.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afetin hemen ardındaki süreçte başlayan ihtiyaç ve kaynak analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan psiko-sosyal müdahale yöntemidir?

7 numaralı soru için açıklama: Psikolojik ilkyardım afetin hemen ardındaki süreçte başlayan ihtiyaç ve kaynak analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal müdahale yöntemidir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları stres kaynaklarından biridir?

8 numaralı soru için açıklama: Yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları birçok farklı stres kaynağı olabilir: Afet ortamında uzun süre çalışmak, Ölüm ve yaralanma riski olan bir iş yapmak, Duygusal yükün ağır olması, Çok rahatsız edici manzaralara şahit olmak, Zaman baskısı, Aşırı sorumluluk yüklenmek, Görevle baş edemediğini hissetmek, Fiziksel olarak oldukça zorlu ve yetersiz bir ortamda çalışmak, Deneyim eksikliği, Yetersiz ödüllendirme, Temel ihtiyaçlardan ve sosyal destek sisteminden(aile, eş, çocuklar gibi) uzakta olmak, Haksızlığa uğrama, Oluşabilecek diğer tehlike ve risklerle karşı karşıya kalmak (kimyasal tehlikeler gibi) gibi birçok faktör yardım çalışanlarında stres oluşturabilecek kaynaklar arasındadır.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik triyajda uzmanların kişileri ön değerlendirme yöntemlerinden biridir?

9 numaralı soru için açıklama: Acil durum ve afet durumları aynı anda birçok kişinin ruhsal olarak etkilendiği durumlardır ve kaynaklar aynı anda birçok kişiye eşit oranda destek sağlayamayabilir. Bu durumda kaynakların etkili kullanımı ve daha acil ihtiyacı olanların önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle toplumsal olayların ardından psikolojik ihtiyaçların ve risklerin hızla değerlendirilmesi ve psikolojik desteğe acil ihtiyacı olanların hızla uzman desteğine yönlendirilmesi amacıyla psikolojik triyaj yöntemleri geliştirilmektedir. Psikolojik triyaj kişilerin 3 açıdan hızlıca ön değerlendirilmesiyle başlar: Dış görünüm, Davranış, Konuşma.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetin hemen ardındaki süreçte başlayan gerekenlerin analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir psiko-sosyal müdahale yöntemidir?

10 numaralı soru için açıklama: Psikolojik ilkyardım afetin hemen ardındaki süreçte başlayan ihtiyaç ve kaynak analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal müdahale yöntemidir. PİY profesyonel bir terapi veya danışmanlık yaklaşımı olmadığı gibi, profesyonel olmayan kişiler tarafından da öncesinde eğitim almaları halinde uygulanabilir olması bakımından son derece pratik bir yöntemdir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Basın ve Halkla İlişkiler servisinin görevidir?

11 numaralı soru için açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Servisi Sağlık Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi veya Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir personel servis sorumluluğunu üstlenir. • İl sağlık müdürünün onayı ile basının ve toplumun bilgilendirmesini sağlar., • Basın yayın organlarında yayınlanan haberleri takip eder/ ettirir, bu kaynaklardan toplanan bilgileri il sağlık müdürüne iletir. • Haber kaynaklarında yanlış haber bulunması durumunda bunların düzeltilmesini sağlar. • Müdahale aşamasının sonlandırılmasından sonra olaya dair alanına ilişkin raporu il sağlık müdürüne sunar. İlk dört seçenek Güvenlik servisinin görevidir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 12- Amacı depremden korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetlerle ilgili öneriler sunmak ve deprem araştırmaları için politikalar belirlemektir olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

12 numaralı soru için açıklama: Deprem Danışma Kurulu Başkan’ın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşmaktadır. Kurul’un amacı depremden korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetlerle ilgili öneriler sunmak ve deprem araştırmaları için politikalar belirlemektir (Madde 5/1).
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 13- İl sağlık müdürü hangi birimler adına afet durumlarında planın yürürlüğe girmesinden ve yürütülmesinden sorumludur?

13 numaralı soru için açıklama. Operasyon, Planlama, Lojistik, Finansman İl sağlık müdürü, yukarıda belirtilen dört birim adına afet durumlarında planın yürürlüğe girmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Planın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(ADM) ile uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlar.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 14- Kanser birimi hangi servis içerisinde yer alır?

14 numaralı soru için açıklama: Operasyon servisinde yer alır. Görevleri şunlardır: Operasyon servisinde yer alır. Görevleri şunlardır: Görev alanı ile ilgili sürekli takip edilmesi gereken hastaların takip ve tedavilerini yürütmelerini sağlar ve bu süreci kontrol eder. Görev alanı ile ilgili evde sağlık hizmetlerinin aksamadan devamını ilgili birimler ile birlikte sağlar. Kanserojen veya kanserojen olduğu düşünülen etkenlerin insanlara etkilerini takip eder, gerekli önleme çalışmalarını yapar ve kamuoyunu bilgilendirir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 15- Hangisi aile hekimliği uygulama biriminin görevlerinden birisidir?

15 numaralı soru için açıklama: Operasyon servisinde yer alır. Görevleri şunlardır: İlde bulunan aile sağlığı merkezlerinin olay sonrası aksaksız çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Var olan aksaklıkların giderilmesi için ilgili servisler ile çalışır. Aile sağlığı hekimlerinin gerektiğinde afetlerin akut durumunda mobil sağlık ekiplerinde veya hastanelerde görevlendirilmesini sağlar ve bunu koordine eder. Birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin afet anında da devam etmesini sağlar. Aile hekimlerinin kendi bölgelerindeki veya afet sonrası kendi sorumluluklarına verilen bölgelerdeki bakımı özellik arz eden ve sürekli takip edilmesi gereken hastaların takip ve tedavilerini yürütmelerini sağlar ve bu süreci kontrol eder.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 16- Afetten etkilenen personel sayısının tespit edilmesi hangi şubenin görevleri arasındadır?

16 numaralı soru için açıklama: Planlama servisi içinde yer alan İnsan Kaynakları Şubesinin görevlerinden biri Afetten etkilerin personel sayısının tespitidir.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarında, afet ve acil durumunu Sağlık Bakanlığı adına yönetmek ile sorumludur?

17 numaralı soru için açıklama: İl sağlık müdürü afet ve acil durumlarında Sağlık Bakanlığı adına afet ve acil durumunu yönetmek ile sorumludur.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Operasyon servisinde yer alan Kamu Hastaneleri Tıbbi Hizmetler Başkanlığı'nın görevleri arasında sayılamaz?

18 numaralı soru için açıklama: Operasyon servisinde yer alan Kamu Hastaneleri Tıbbi Hizmetler Başkanlığı'nın görevleri şunlardır: Afet durumunda yataklı kurumların kapasitelerinin ihtiyaca ve olanaklara göre artırılmasını sağlar. KBRN ajanlarına yönelik referans hastanelerin önceden belirlenmesini sağlar. Hasta ve yaralıların tedavisini sağlar. Hazırlık döneminde Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi ile koordineli hazırlanan ve denetimleri yapılan Hastane Afet Planlarının yine aynı şube ile birlikte işlemesini sağlar. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde alternatif hasta bakım alanlarının oluşturulmasını ve görev yapmasını sağlar. Afetlerde verilecek sağlık hizmetlerini diğer servis ve şubeler ile birlikte yürütür. Afet anında sağlam kalan kamu hastanelerin tespitinde Yatırımlar Şubesi ile birlikte çalışır. Hastanelerdeki boş yatak sayısını tespit eder. Hasar gören hastanelerdeki hastaların nakledilmesini diğer servis ve şubeler ile koordinasyon içinde sağlar. Kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlardan afet bölgesine personel ve ekipman desteğinde bulunulmasında planlama servisi ile birlikte çalışır. Afet sonrası sağlam kalan kamu hastaneleri ile hizmetin devamını sağlar.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangileri İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun görevleri arasında sayılabilir?

19 numaralı soru için açıklama: İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK), vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere) oluşur. Görevleri: İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak. İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak. Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek. Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek. Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak. Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak. Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak. Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak. Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak.
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri - Final (Ünite 7-8) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir