2014-2015 – Kalem Mevzuatı – Final Sınavı

2014-2015 – Kalem Mevzuatı – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden itibaren, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?

Doğru! Yanlış!

7. İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir?

Doğru! Yanlış!

8. Ceza mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Suç isnat edilen kişilerin ilgili mahkemece verilen hükmü kesinleşmediği sürece suçlu sayılamayacağı aşağıdaki kurallardan hangisi ile ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

12. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Hukuk mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

15. Harç hesabında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

16. 2012 yılı itibariyle sulh hukuk mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lirası’dır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Cumhuriyet Başsavcısı ve kalem konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Kalem Mevzuatı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: